Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


terem.giftn_aid5342_20080104162137_183.jpeg

A Szent Szellem újra-és újra figyelmezteti a szenteket: „Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely(meg)volt a Krisztus Jézusban is” (Fil. 2,4-5)
 
„Elszenvedvén (viseljétek el) egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus (az Úr) is megbocsátott néktek, akképpen (tegyetek) ti is; Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele (mert az tökéletesen összefog mindent)” (Kol. 3,13-14)
 
És az apostol megerősíti a kijelentést: „Tartozunk [kötelességünk, ami egyben szükségszerűség is] pedig mi az erősek, [akik képesek vagyunk rá; akiknek van erőnk erre]hogy az erőtlenek [képtelenek megtenni, mert gyengék, ezért nem lehetséges nekik]erőtlenségeit [a gyöngeség megnyilvánulásait] hordozzuk [elviseljük, cipeljük, és őket felemeljük], és ne magunknak kedveskedjünk. [az a kötelességünk, akik hatalmat érzünk magunkban, hogy a gyengék, tehetetlenek gyarlóságát (gyengeségeit) elviseljük és ne a magunk javát (kedvét; tetszését) keressük (kedvére éljünk)]” (Róm. 15,1)
 

mert viszajön jézusjjjjjjjjjjjjjm.jpg

 

Azután ismét felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, egy könyv repül vala.
2
És monda nékem: Mit látsz te? És én mondám: Látok egy repülő könyvet, húsz sing a hossza és tíz sing a széle.
3
És monda nékem: Ez az átok, amely kihat az egész föld színére; mert mindaz, aki lop, ehhez képest fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni.
4
Kibocsátom ezt, szól a Seregeknek Ura, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt, s annak fáit és köveit.
5
Majd kijöve az angyal, aki beszél vala velem, és monda nékem: Emeld csak fel szemeidet, és lásd meg: micsoda az, ami kijön?
6
És mondám: Micsoda ez? Ő pedig mondá: Az, ami kijön, mérőedény. És mondá: Ilyen a formájok az egész földön.
7
És ímé, egy kerek ón-darab repül vala, és ül vala egy asszony a mérő-edény közepében.
8
És mondá: Ez az istentelenség. És veté ezt a mérő-edény közepébe, a darab ónt pedig veté annak szájára.
9
És felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, két asszony jöve elő, és szél vala szárnyaikban, és szárnyaik olyanok, mint az eszterágnak szárnyai, és felemelék a mérő-edényt a föld és az ég közé.
10
És mondám az angyalnak, aki beszél vala velem: Hová viszik ezek a mérő-edényt?
11
És mondá nékem: Hogy házat építsenek annak a Sineár földén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén.
043-023.jpgjjjjjjjjjjjeee.jpg11097--1-.gif377199_181042615322179_100002493261675_346213_457886915_n.jpgarticle_photo1_sm.jpg
Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, aki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt.
2
És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?
3
Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.
4
És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!
5
Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott áll vala.
6
És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Jósuának, mondván:
7
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az én útaimban jársz, és ha parancsolataimat magtartod: te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki- s bejárást engedek néked ez itt állók között.
8
Halld meg Jósua, te főpap; te és barátaid, akik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek: Ímé, bizony előhozom az én szolgámat, Csemetét!
9
Mert ímé e kő az, amelyet Jósua elé helyezek; egy kövön hét szem; ímé, én faragom annak faragványait, így szól a Seregeknek Ura, és eltörlöm e földnek álnokságait egy napon.
10
Azon a napon, így szól a Seregeknek Ura, kiki hívja majd a maga felebarátját a szőlőtő alá és a fügefa alá.
fenykep1659.jpgjezus32.jpgarmageddon_new--1-.jpg
Majd megfordulék és felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé négy szekér jön vala ki két hegy közül, és azok a hegyek érc-hegyek.
2
Az első szekérben veres lovak, a második szekérben fekete lovak;
3
És a harmadik szekérben fehér lovak; a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek.
4
És megszólalék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem: Mik ezek, Uram?
5
Az angyal felele, és mondá nékem: Ezek az égnek négy szele, jőnek az egész föld Ura mellett való szolgálatukból.
6
Amelyben a fekete lovak vannak, észak földére mennek, és a fehérek mennek utánok, a tarkák pedig a dél földére mennek;
7
Az erősek is mennek és kivánják eljárni a földet. És mondá: Menjetek, járjátok el a földet; és eljárák a földet.
8
Majd híva engem, és beszéle velem, mondván: Lásd! Az észak földére menők lecsendesíték lelkemet északnak földén.
9
És szóla az Úr hozzám, mondván:
10
Végy a számkivetésből valóktól: Heldaitól, Tóbiástól és Jedajától; és menj be azon a napon, menj be Jósiának, a Sefániás fiának házába, akik Babilonból jöttenek,
11
Végy ugyanis ezüstöt és aranyat, és csinálj koronákat, és tedd Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak fejére!
12
És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát!
13
Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között.
14
És a koronák legyenek Hélemnek, Tóbiásnak, Jedajának és Hénnek, a Sefániás fiának emlékjelei az Úr templomában.
15
És a messzelakók eljőnek és építenek az Úr templomában, és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok. Így lesz, ha hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára!
jjjjjjk.jpgrapture1--2-.jpgjjjjjjjjjjjjjs.jpg92766_019073_n.jpg082-019.jpgfenykep1664.jpgfenykep1660.jpgfenykep1662.jpg

 

 

És lőn a Dárius király negyedik esztendejében, hogy szóla az Úr Zakariáshoz a kilencedik hónapnak, a Kiszlévnek negyedikén,
2
Mikor elküldék az Isten házába Sarécert és Régem-Méleket és társait, hogy esedezzenek az Úr színe előtt,
3
És hogy megkérdezzék a papokat, akik a Seregek Urának házában vannak, és megkérdezzék a prófétákat is: Sírjak-é az ötödik hónapban és bőjtöljek-é, amint cselekedtem azt néhány esztendő óta?
4
Szóla ekkor a Seregeknek Ura nékem, mondván:
5
Szólj az ország minden népének és a papoknak, mondván: Mikor bőjtöltetek és gyászoltatok az ötödik és hetedik hónapban, és pedig hetven esztendeig: avagy bőjtölvén, nékem bőjtöltetek-é?
6
És mikor ettetek, és mikor ittatok: avagy nem magatoknak ettetek és magatoknak ittatok-é?
7
Avagy nem ezek a beszédek-é azok, amelyeket szólott vala az Úr az előbbi próféták által, mikor még Jeruzsálem népes és gazdag vala a körülte levő városokkal együtt, és mind a déli táj, mind a lapály-föld népes vala?
8
És szóla az Úr Zakariásnak, mondván:
9
Így szólt a Seregeknek Ura, mondván: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon kiki az ő felebarátjával!
10
Özvegyet és árvát, jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok, és egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt.
11
De nem akarák meghallani, sőt vállaikat vonogaták, és bedugák füleiket, hogy ne halljanak.
12
Szívöket is megkeményíték, hogy ne hallják a törvényt és az igéket, amelyeket a Seregeknek Ura küldött vala az ő lelke által, az elébbi próféták által. És igen felgerjedt vala a Seregeknek Ura.
13
És lőn, hogy amint én kiáltottam és nem hallották meg: úgy kiáltottak, de nem hallottam meg, azt mondja a Seregeknek Ura;
14
Hanem szétszórtam őket mindenféle nemzetek közé, akik nem ismerték őket, és puszta lőn utánok a föld, hogy senki azon sem át nem megy, sem meg nem tér. Így tevék pusztává a kívánatos földet.
fenykep1665.jpgkep-207.jpg28495--1-.jpg
Majd szóla a Seregeknek Ura, mondván:
2
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Nagy gerjedezéssel gerjedeztem a Sionért, és nagy haragra gerjedtem ellene.
3
Ezt mondja az Úr: Megtértem a Sionhoz, és Jeruzsálem közepette lakozom, és Jeruzsálem igazság városának neveztetik, a Seregek Urának hegye pedig szent hegynek.
4
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Agg férfiak és agg nők ülnek majd Jeruzsálem utcáin, és kinek-kinek pálca lesz kezében a napok sokasága miatt.
5
És megtelnek a város utcái fiúkkal és leányokkal, akik játszadoznak annak utcáin.
6
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha ez csoda lészen e nép maradékának szemei előtt azokban a napokban, vajjon az én szemeim előtt is csoda lészen-é? így szól a Seregeknek Ura.
7
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ímé, én megszabadítom az én népemet a nap keltének földéről és a nap nyugtának földéről.
8
És elhozom őket és Jeruzsálemben lakoznak, és népemmé lesznek, én pedig Istenökké leszek hűséggel és igazsággal.
9
Ezt mondja a Seregeknek Ura: Erősödjenek meg kezeitek, akik hallottátok e napokban e beszédeket a próféták szájából, akik szóltak, mikor megvetteték a Seregek Ura házának alapja, hogy megépíttessék a templom.
10
Mert e napok előtt nem volt az embernek bére, és a baromnak sem volt bére, sem a kimenőnek, sem a bejövőnek nem volt békessége a háborúság miatt, mert minden embert felindítottam: kit-kit az ő felebarátja ellen.
11
De most nem olyan leszek e nép maradékához, mint az elébbi napokban voltam, így szól a Seregeknek Ura.
12
Mert a vetés békességes lészen, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják harmatjokat, és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát.
13
És lészen, hogy amiképpen átok valátok a pogányok között, oh Júda háza és Izráel háza: azonképpen megszabadítlak titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek! Erősödjenek meg kezeitek!
14
Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: amiképpen elgondoltam vala, hogy veszedelmet hozok reátok, mikor atyáitok megharagítottak vala engem, így szól a Seregeknek Ura, és nem könyörültem:
15
Azonképpen megtértem és elgondoltam e napokban, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával; ne féljetek!
16
Ezek azok a dolgok, amelyeket cselekedjetek: Igazságot szóljon ki-ki az ő felebarátjával: igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban.
17
És senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt az ő felebarátja ellen; s a hamis esküvést se szeressétek, mert ezek azok, amiket én mind gyűlölök, így szól az Úr.
18
Majd szóla hozzám a Seregeknek Ura, mondván:
19
Ezt mondja a Seregeknek Ura: A negyedik hónapnak bőjtje, az ötödiknek bőjtje, a hetediknek bőjtje és a ti
 

urral valo kapcsolatom

2012.01.09

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

a bizalom és megtérés a bünösöknek

2012.01.09

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 1

a reménybe vetett hitt

2012.01.09

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

szeretet nem mulik el sohasem

2012.01.08

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

jézus követése

2012.01.08

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 1

a jézus követése mindennapon

2012.01.08

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: jézus követése | Hozzászólások: 0

mindenre van eröm az ur jézusban csilla663

2012.01.08

 

ismerkedés a bibliával

2011.06.28

 a hit ereje és mindenre van eröm az urban011-007.jpg015-034.jpg11427.jpg_38490343_021120barco300.jpgjjjjjjj.jpga_fold_napja_682730_36331.jpgbiblia2--4-.jpg045-057.jpg041-091.jpgleer3.jpgbaptism_of_christ_jekel.jpgjjjjjjjjjjjjjjjjje.jpggyul-all.jpgpraying_girl_md.jpgjsww.jpgc.jpgkep-518.jpgnoi_kep_forgo_szep.gifne_szoljon_iged_hiaba_14_isten_szava_14_10_175166_38443_n.jpgfigura-biblia.jpgfenykep1666.jpgfenykep1665.jpgdia3.jpg084-0081.jpgb9fbe2f53b7474011e8816b95a33ba5e78436588.jpgfenykep1663.jpg674873--1-.jpgarticle_photo1_sm.jpg674840--2-.jpg92766_019073_n.jpgbirosag1.jpg163688_151763391540219_100001196768103_232820_5694241_n.jpgdia5.jpg674860--2-.jpgfenykep1662.jpgivmozes_6_2427_728091_28280_n--1-.jpgdia3--1-.jpgjjlk.jpg674860--2-.jpgindul.jpg674843--2-.jpgp013_0_02_01.jpgvasreg.jpgwww.tvn.hu_6026b9b73970b0d69b890b75bb795cd3.pngphoca_thumb_l_18.jpgag_idotol.jpgjjjjsf.jpg674874--2-.jpgrapture1.jpg

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

biblia ige megtartása

2011.06.27

 mert isten ugy szerette a világot hogy egyszülött fiát adta aki hisz ö benne elne vesszen hanem örök élete legyen ámen engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket mert ha valaki nem ugy fogadja be mint kis gyermek az nem mehet be az istenek országába mit féltek kicsinyhitüek ha hitetek olyan lenne mint a mustármag mert isten beszéde élö és hato

 

Képgaléria

a bilia megválaszol mindent kalauz jézushoz a menny

Dátum: 2011.06.28
Fénykép: 43
Mappák: 2

remény nem szégyenit meg

Dátum: 2012.01.08
Fénykép: 0
Mappák: 0
 
 

 


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Október / 2019 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 52497
Hónap: 1798
Nap: 44