Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


biblia ige megtartása

2011.06.27

022-017.jpg

Jézus Isten Szavai

490yeark.jpg bibliai-szombat-3-.jpg


Ezek az írások valláson felülállók!

 

Prófétai módon kapta és írta:Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján:  Gottfried Mayerhofer   1875.

Valláshoz  tartozástól nem akarnak senkit sem eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

JÁNOS JELENÉSEK KÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA 

 

Jézus Isten tanítása   

János. kinyilatkoztatása tulajdonképpen egy korszak erkölcsi festménye. Ez a korszak a szellemi Birodalomba való átmenetelemtől és ujraeljövetelemig tart. 

Már sokan átkutatták, megmagyarázták, és megvitatták ezt a kinyilatkoztatást.  De az igazi kulcsot még senki nem találta meg hozzám hogy feltárja a szent könyv szavait- sem hogy heyesen ítélje meg az időszakokat és adottságokat, amelyeknek hazamenetelem után kellett megérkezniük, amikor az ember, mint szabad lény ura a saját cselekedeteinek, most - mikor az egész jövendölésnek már majdnem a végénél vagyunk,  és a legtöbb dolog már majdnem elmúlott - lépésről lépésre  megmagyarázom a kinyilatkoztatást. Magyarázatom által magatok is megítélhetitek, a tulajdnképpeni gondolattól milyen messze voltak azok, akik betű szerinti értelmezéssel akarták kitalálni midazt, amit csak a megfelelőség rendszerével lehet megmagyarázni. 

amíg az ember az értelmezés, azaz a szavak szellemi értelmét - amit hasonlóságnak/ analógia/ mondunk - meg nem érti, hiábavaló dolog szavaim legbensőbb értelmét kutatni. Ugyanerről tanuskodik az új szavaimnak a tömege is, amiket idáig kaptatok. Mert minél többször olvassátok, annál szellemibb lesz- és a tartalom a korábbitól eltérően válik világossá. Abból az alapelvből kell kiidulnotok, hogy  ember szellemi álláspontját,- gondolatainak és eszmének megfelelően- számotokra is érthető szavakba öltöztettem. Azért ezeknek a szavaimnak - ahogyan ezt ti olvassátok és értitek- ez még sokáig nem az utolsó értelmezése.  

Egykor leírattam Jánossal ezt a történetet-  Amennyiben eszméimet az ő felfogóképességéhez alkalmaztam. Ha másképpen beszélek vele - nem értette volna meg. Vagy félreérti szavaimat, vagy félelmében, hogy megtévesztés áldozata lett - nem  merte volna leírni.   Azért ebben a kinyilatkoztatásban csak szimbólikus képeket találtok.   Megtaláljátok az " Isten haragját", a " csapásokat"  és még sok mást - ami ebben az időben a próféták szavaiból ismerős volt- de nem kellett szószerint érteni. Én - a szeretet Istene sem haragot, sem bosszúállást, sem gyűlöletet nem tudok gyakrolni. Akkor sem, ha mint Isten, azonnal mindent a helyes rendre terelhetnék egy hirtelen megsemmisítés  vagy erkölcsi kényszer által.  talán olyan dolgok miatt gyulladjak föl, amelyeket magam teremtettem ilyennek és nem másnak? Talán átkot kellene mondanom egy teremtményre, aki azért hibázik, mert én szabadnak teremtettem? És hibázik, és el kellett esnie, hogy az ellentét révén felismerje a nagy isteni tulajdonságokat és azok értékét?  Hogyan tudnátok a világosságot értékelni ha  semmit sem tudnátok az árnyékról, vagy a sötétségről? Hogyan a meleg jóleső érzéséről- ha a hideget nem ismeritek ! Hogyan értenétek meg az erkölcsi érzelmeket, a magasztos erényeket, az illemet, - ha az ellentét nem létezne! Hogyan lehetne a szellemi haladás eszméjét megérteni - ha nem tudtok a lefelé menő útról? 

Lássátok - ebből adódik, hogy az Ó  - és Új - Szövetség minden írása tartalmaz jónéhány olyan dolgot, aminek nem az a gondolata, amit a betűje mutat, - és mégis annak a kornak a felfogásához mérten örökké a szellem nagy csíráját tartalmazza. Ezért a legmagasabb túlvilági szellemnek, és az angyalszellemek is  minél magasabb fokon állnak, minél nagyobb a  maguk belátása, mindig találnak maguknál magasabbat szavaimban. Szavam gazdag lelőhely lesz annak, aki szellemi kincseket keres. Végét, soha ha el nem éri, mert én, mint Végtelen Szellem, csak végtelent gondolhatok, mondhatok és írhatok le szolgáimmal. De most tegyünk egy lépést előre, és kezdjük el a  JELENÉSEK KÖNYVÉNEK  első fejezetét.   

AZ ELSŐ FEJEZET -  a hazamenetelem után létrejött hét közösséggel foglalkozik. Ők az elsők, a legjobbak és bázisnak szolgáltak, hogy a zsidó valláskultusz magyarázatát és értékelését megkapják. Nekik kellett bemutatniuk, hogyan kell átmenni a formaszerintiből és szertartásosból fokozatosan a szellemi megértésre, hogy ezzel a zsidó vallásban letett alapigazságoknak visszaadják a tulajdonképpeni igazi értékét.  Ezek a közösségek csak kevés kiválasztottból álltak, kezdők voltak- és eltekintve a más vallásúak üldözésétől, annak  is ki voltak téve, hogy szavaimat félremagyarázzák. Ezért szimbólikusan említést kap, hogy a közösség tartsa magát vezetőihez, akik mint csillagok, vagy lámpák mutatják az utat, amelyen járniuk kell. Hogy aztána közösségek/ és az egyesek/ egyesülve a vezetőkkel, maguk is idővel világítók vagy útmutatók legyenek mások számára, akik még a sötétben  vándorolnak.  

A további fejezetekben figyelmeztetések vannak a többi közösség számára. Mint mindenhol, itt felbukkanhattak a hamis próféták, a túlbuzgó terjesztők, és az emberi szív mindenféle eltévelyedése. Mindez azért van, mert szavaimat a különféle emberek különbözőképpen értik. Azonkívül a közösségek sem voltak azonos körülmények között. Részben egymás között éltek - részben együtt azokkal, akikkel együtt kellett élniük - és így mindenféle kísértésnek ki voltak téve.  A 7 közösségben minden lehető körülményre rátaláltok, ami szabadon gondolkodó embereknél előfordulhat: szoros ragaszkodása hit anyaghoz - vagy éppen félreértés, ide - oda hajlás a  szellemi és a világi irányzatok között. Éppúg, ahogy nálatok. Hiszen egy közösséget képeztek magatok is tapasztalhatjátok, hogy a " se hideg - se meleg" nálatok is éppúgy  érvényesül, mint több ezer évvel ezelőtt. Minél inkább szeretnétek ragaszkodni a tanításomhoz - annál inkább viszályba kerültök a titeket körülvevő világgal, mert tetteitek ellentétben állnak a többiekével. Így volt ez minden új vallás- szekta alapításánál, amely hiszi, hogy egy jobb útra talált. Így van ez most nálatok, és még sokaknál így lesz, akik szavaimat hasznossá akarják tenni a világ számára. 

Valami jelentős dolog van még ennél az első fejezetnél, az hogy a hetes számot jelöli, mint szellemi szinbólumot/ hét csillag, hét közösség..Stb./  Hogy a hetes számot közelebb vigyem a szellemi szemetekhez - arra figyelmeztetlek,  hogy vizsgáljatok meg minden páratlan számot, hogy ezek fontosságát majd jobban megértsétek. Ha a hármas vagy hetes számot jobban megnézitek - ha pl. valami szimetrikusat akartok létrehozni - a háromnál egy - egy tag jut középtől jobbra és balra, a hetesnél pedig mindkét oldalra három három tag jut. JÁNOS JELENÉSEK KÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA III.

 

A zsidók egykor  csak egy Jeruzsálemet ismertek, - úgy most is csak egy Egyház lesz. Egy akol - és egy Pásztor. Eltünnek a vallási szekták. Az Isten, a Teremtő, az Úr kapja az elismerést, aki egykoron mint ember járt a földeteken. Elismerik annak, aki volt - van - és mint Vezetőtök, és Atyátok, örökké mindnyájatok Atyja.  

A szellemvilággal való közösséget megemeli, hogy magam mint személy látható módon jövök el gyermekemhez, hogy megvigasztaljak mindenkit és bebizonyítsam, minden teljesedésbe megy amit mondtam, amit apostolaim leírtak és amit János látomásaiben leírt. Minden szellemi és materiális háborúnak vége lesz, engem könnyedén megért mindenki, parancsaimat engedelmesen teljesítik - amelyek az emberszeretettel kezdődnek és az Istenszeretettel végtődnek. 

De ezt az Ezeréves Birodalmat is követi egy olyan korszak amikor az ember állati - természe még megteszi a maga utolsó erőfeszítéseit, és az elbukott nagy szellem az ivadékokat még el akarja rabolni. Törekvése azonban hiábavaló lesz - és fel lesz téve neki a kérdés: előre lép-e  vagy vissza?  További létét ez dönti el!   János kinyilatkoztatásainak ez az alap - anyaga, képszerűen adva, de szellemi szemekkel és az azonosságnak megfelelően olvasva - világosan megmutatja - hogy az a kis virág, amit az emberek szivébe palántáltam - a szeretet, többé már soha ki nem írtható. Az uralmon lévők minden terve ellenére sem szellemi, sem materiális  értelemben el nem pusztítható már  ez az isteni eredetű csíra. Saját énem alap- tulajdonsága a szeretet: saját énemet  a szeretet tölti be, és ez volt az, amiért megteremtettem az egész univerzumot.

Hogyan veszhetne el, ez a szikra, hogyan engedhetném meg, hogy elpusztuljon! Hiába rázzák az épületet, hiába próbálják tévesen magyarázni szavaimat az emberek- önmagukra esik vissza minden és amit vetnek, le kell aratniuk, Azért látjátok most, hogy a Szentírás szeretetszavainak minden tudományos és agyafurt magyarázata - mint hő olvad szét az igazság Napja sugarai mellett.  Minél nagyobb az ellenállás az egyik oldalon - ez a másik oldalon annál gyorsabban megy végbe. Így végeredményben  minden tevékenységük az én tanításomat támogatja, mindig jobb megvilágításba hozza, és ezzel mindig jobban előkészíti az átmenetet az Ezeréves Birodalomhoz.  Az Új Jeruzsálem - mint  a béke szimbólikus temploma, visszaállítja köztem, az emberiség és a szellemvilágközött a kapcsolatot. Itt sem a harsonaszó, sem a haragcsészék kiömlése nem tudtak pusztító hatást létrehozni, mert maga a földgolyó, a rajta élő lények, a növény és állatvilág ugyanolyan szeretetet fogadnak magukba, amilyen az emberek szeretete. Az egész emberi nemet átfogja a szeretet köteléke, segítőkészen nyúlnak egymás karja alá -  nem az Úr  és szolga viszonya, hanem a testvéri szeretet köteléke láncolja össze a népeket. A területi határok eltünnek és a hatalmasok és pápák már nem jutnak abba a helyzetbe, hogy az egyik fizikai, a másik szellemi erőt vámolhassa. 

Egy racionális vallás által vezetve az emberek bensejükben is hamarabb megértik a többi szellem sugallatát - magát az én hangomat is - és hitelt adnak neki. Így a szellemvilággal való érintkezés összekötő kapocs lesz, és ez elűzi a földön a halál borzalmát, mert úgy állítja oda a másikvilágot, amilyen valóságban.  

Most János kinyilatkoztatásairól egy szellemi és messzeható magyarázat van a kezeitekben. Bár  nem olyan, amilyent a világ vár tőlem - de olyan, amit a világ megért és megtanul  szellemben olvasni. A kép- kép marad. De minden képnek van egy alapgondolata, amely egyéni formában fejezi ki magát.  Így kell az Apokalipszis  képeit felfogni  és nem szószerint, mert akkor igen sok ellentmondás bukkanna elő. 

El kell fogadnotok azt is, hogy  a szellemi - világban az eszmék és gondolatok másfajta asszociációja uralkodik, mint nálatok most élő embereknél. Azért az olyan látomásoknak, amilyent János is látott, más a karakterük, mint a nálatok elfogadott beszédnek. Nézzétek - a gondolatok kifejezésére már a legkorábbi időkben is a kép szolgált és nem a szó. Az egyiptomiak minden emlékművet ilyenekkel írtak tele. 

A keleti nyelvekben még most is létezik a képi beszéd. Ez a régmúlt idők maradványa, amikor az embereknek még közelebb álltak őseredetükhöz és kifejezéseikkel is közelebb áltak a szellemi világhoz. 

Minez azt tanúsítja, hogy a magasabb életbe való átmenetnél - a szellemi haladás foka szerint más lesz a beszéd és közlés a szellemek között - mint  a lassú földi beszéd, ahol sokszor egyetlen gondolat kifejezésére nagyon is sok szóra van szükség. Maga az egész magy Teremtésem - mi lehetne más számotokra - mint egy nagy kép- beszéd!  És ez addig marad így, amíg ti a mélybe rejtett szellemi miértet fel nem ismeritek, hogy miért van így megteremtve - és nem másképpen. Ahogyan nejtek megvan a magatok beszéde - nekem is van beszédem a látható természetben: és magasabb tartományok szellemeinek is megvan a maguk közlési módja - ami látszólag másképp hallatszik, mint amit magába rejt. Ezért a tanult emberek fáradozása hiába való, hogy a szellemi természetű képeket világi szavakkal  beburkolják. És egy nagy kinyilatkoztatás mellett szavaim azért hangzanak el, hogy mellesleg még saját  háztartásom titkaiba is egy lépéssel tovább vezesselek. A békés képek megértését rátok bízom. Inkább a kinyilatkoztatás szigorúbb szavait magyarázom - ahol látszólag Isten haragja és kérlelhetetlen bosszúja érvényesül. Azért teszem, hogy az Istent - aki a szeretet - ne értsétek félre ezekben a szavakban. Olyan idő következik, ahol erősebb lesz a szellem szele: mozgásában ez már jelentkezik. Akkor ti nádszálhoz hasonlóan ne hajladozzatok jobbra - balra, hanem a nektek kijelölt utat járjátok pontosan. Ahogyan a Bibliában áll: hamis próféták lépnek föl. Majd garázdálkodnak a legtisztább tanítással,  szellemekkel való érintkezéssel, mindennel garázdálkodnak, hogy kielégülést okozzanak az emberek állati szenvedélyeinek. És mielőtt a Béke birodalma közeledhetne, még jópár haragcsésze kiürül az emberek fölött. Mindez maguktól az emberektől, mert minél inkább közeledik a dolgok befejezésének ideje, az ellentétes pártok szellemben és anyagban is annál ridegebben állnak szembe  egymással. Ezekkel a küzdelmekkel mennek végbe  az utolsó haragcsészék kiömlései is.   És miután már más nem segít  semmi ellenállás - utánnuk csak letörtség, jajongás és ordítás következik. Egyesek vigasztalanul, mások bizalomal néznek a vég felé, és rezigáltan várják a jó győzelmét.

Mint a fejlődés krízisei -  a legtöbb kinyilatkoztatás már lefutott - de a legrosszabb még hátra van. De legyen türelmetek- és bizzatok bennem. Gyermekeim akartok lenni, azzá akartok válni. Legyetek most méltók erre a névre, és ahogy kinyilatkoztatásom mondja:  megkapjátok a győzelmi pálmát. Mindenre legyetek felkészűlve!  Nem én- hanem  az emberek állati természete, a művi úton kialakított hitetlenség, a fékezhetetelen uralomvágy, a pénz utáni mohóság az oka, hogy ezek a haragcsészék is kiürülnek.  Viszont egészen természetes- hogy mielőtt újra  földetekre lépnék, egy megtisztulási folyamatnak kell végbemenni.

Ahogyan tikkadt időjárásnál a levegőt vihar tisztítja, mert erőszakkal kitép minden káros gőzt a talajból, ami által újra tiszta levegő áramolhat- ugyanígy a szellemi tisztogató eljárásnál is el kell jutni az erős kitörésekhez- hogy az ellenállás is erős legyen. - Enélkül nincs kegyelítődés. Nálatok a Földön minden küzdelem majd  azal végződik, hogy minden oldal felismeri a maga tehetetlenségét - és az én mindenhatóságomat, amely ellen hiábavaló minden ellenállás. 

A Jelenések könyvének a kinyilatkoztatásait vegyétek egy festménynek, amely minden fázist bemutat, amelyen Isten egy - egy eszméjének át kell mennie, hogy eljuthasson a maga értékéhez. A képek arra adnak hasonlatot,- mibe kerül, amíg a jó győz  és a gonosz elismeri, hogy legyőzték. Mint szellemben gondolkodók a képeket megfelelő jelzésknek vegyétek. Ahogyan János szellemi mivoltában látta a kereszténység történelmét - ugyanígy megy végbe minden emberben a saját élete folyamán az anyagi és szellemi eszmék fejlődése. 

Az eszmék fölé ilyen küzdelmek, ilyen harsonaszó és haragcsésze kerül kiürítésre. JÓ annak, aki a legkeserűbbet is arra használja, hogy kivonja belőle magának azt, ami üdvösséget szolgálja. Mindenütt, ahol szellemi megtisztulás és fejlődés van folyamatban, hasonló küzdelem folyik: a szellemi küzdelme az állati természet ellen, önmaga feláldozása és tolerancia gyakorlása a másikkal szemben. Ezért mindenki nézze át a maga életét, és akkor ezekben a kinyilatkoztatásokban többé- kevésbé a saját élettörténetének a leírását találja. 

 

28491--1-.jpgaz elragadtatás az igazaké041-085.jpgarmageddon--1-.jpgjjjjjjjjjjjjjm.jpgjjjjjjjjjjjeee.jpgjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjw.jpgjesus01.jpgjjjjjjjjjjjjj-o.jpg67494.jpg92766_019073_n.jpgarmageddon.jpg042-025.jpg045-061.jpg1290785673_09.jpgtp-34.jpg083-001--1-.jpgcultiris_120110_web_.jpg

 

Jézus Isten közlése

ézus Atya Közlése

 

Szöveg:E Jézus Isten Tanítása

 

JELENÉSEK KÖNYVÉNEK MAGYARÁZATA II.

 

 

Mert szellemben véve harmónia csak akkor lehet, ha van valahol egy középpont, egy alap - bázis - amely köröl minden forog, mert attól függ és arra támaszkodik. A háromnál pédául mindig a középső számot kell központnak tekinteni, amelytől a többi relatív fügő helyzetben van - belőle ered, vagy általa jut érvényre. Ugyanígy van a hetesnél is, ahol minden oldalon hátom - három tag van, ami az egészet fölépíti kiegészíti, és az egész összekötő faktora. Vegyétek az hét tulajdonságomat - és középen a rendet találjátok. Mert rend nélkül nem állhat fenn semmi, ezért amikor fenntartásról van szó, minden teremtett dologok alappillére ez. Ezt láthatjátok itt is- bár a rend a szeretetből, bölcsességből és akaratból kelettkezett - mégis ez a bázis, és kell, hogy az utánna következől, tehát a komolyság a türelem és az irgalom alapja is legyen Most vegyétek elő a három tulajdonságot - szeretet, bölcsesség, akarat. Itt a bölcsesség azonos a renddel és a másik kettő alappillére. Vegyétek az utolsó hármat és úgy látjátok, hogy a türelem a fontos a  komolyság és az irgalom között. Mert amikor én magamhoz hasonló lényeket teremtek, elsősorban türelem kell hozzá, nehogy saját művemet elpusztítsam.

Amit most tulajdonságaimról elmontam, azt a hét szín törvényében is megtaláljátok, mert ezek szintén hét szellemi tulajdonságom anyagi megfelelői. 

Most átlépünk a következő fejezetekre. Ha ezek a jövendölések mint nagyszerű festmények mutatják vallástanításom összes fázisát- a magyarázatoknak is azt kell mutatniuk, mindez hogyan ment végbe. Az Ezeréves Birodalom hogyan állítja helyre hamarosan azt a harmóniát, amely köztem és az emberiség között is helyre kell állnia. Akkol lesz egy akol - és egy pásztor. 

A további fejezet Jánosnak egy látomása - amelyet a Menny legmagasabb Ura és Teremtője mutat neki. Olyan képet mutat, amilyet az akkor élők mint látványt megszoktak:  Egy trónon ül, a legidősebbek és a legmagasabbak veszik körül, akiknek fején aranykorona van. Itt újra észrevehetitek - ahhoz hogy érthető legyen, nekem figyelembe kellett vennem János intelligenciáját.  Ezért a vének száma is  24 - mint a Jeruzsálemben székelő magasrangú papok száma, akik a 25. - kel, a főpapappal képviselték az egész Tanácsot. Ami a " négy állatot" és az üvegtengert illeti, azokból az állatok a tőlem elválaszthatatlan tulajdonságoknak a jelzése. Az oroszlán az erő, azaz a mindenhatóság: a borjú a szelídség szimbóluma: az ember a szellemi képesség: és a sas az univerzum - éther uralkodója. Ha sok szemmel, vagy szárnyakkal vannak ékesítve, úgy az ég föld feletti általános hatalom jele. Az üveg-tenger Isten mindentudását jelzi és közli, hogy Isten szeme előtt minden átlátszó, és tekintete a sas gyorsaságával szeli át az egész univerzumot. Az oroszlán  az erejével kormányoz, a borjú minden viszásságot kiegyenlít  szelídségével, és Szellemével -  mint képmása az ember is- megnemesít és átszellemít mindent, hogy egykor az anyag is eljusson oda, ahonnan elindult. És miután a teremtésben tudatosan - vagy öntudatlanul meghajlik minden erő - a vének  is térdre esnek az Egyetlen Úr előtt. Így ábrázolja a túlvilág nagy szellemi világát, amely Teremtőjének megadja az őt megillető dicsőséget.  

Tehát Jánosnak képi hasonlatokkal lett bemutatva mi az Isten fönsége - még mielőtt rádöbbent és megértette volna, ki volt az, aki leszált erre a kicsi földre, hogy   mielőtt teljesen elveszne - megmentse az ember szellemi méltóságát. Ahhoz a nagy erjedési folyamathoz, amely szellemben megindult ezen a földön - ez a kiindulási kép hogy a legtisztább tanítás alapokat kapjon. Tehát az  az érték, hogy a legnagyobb lealacsonyodással az Úr, mint az emberek fia  átadta a föld lakóinak a legnagyobb emberi méltóságot.

Hogy mi áll ennek ellen az idők folyamán, és milyen végeredmény adódik mindebből, azt  a következő fejezetek megfelelően ábrázolják. Úgy ábrázolják, ahogyan történt. Hogy az ember kezdetben az istenit magasra emelte - majd lealacsonyította. de a szellem végül győz az anyag fölött, és meghozza a béke és nyugalom maradandó Birodalmát.   A következő fejezet egy minden oldalán teleírt és hét  pecséttel lezárt könyvet mutat Jánosnak. Ez az én egyetlenés igaz tanításomat jelenti, amelyet két parancsolataban érthetően megadtam. Ezt az emberfia, a Bárány hirdeti meg.   A " Bárány" az ártatlanság és a tűrés szimbóluma "feltöri" az én hét tulajdonságommal megerősített  életkönyvet azaz, ismerté lesz az egész Teremtésben, különösen a földön az embereknél. 

Az Első Pecsét feltörése az a kép, hogy a könyből egy fehér ló érkezik- mint az én mindent átölelő szeretetem szimóluma. Meg van koronázva minden tulajdonságommal és van egy íjja, amellyek a legkeményebb sziveket is megsebzi, - hogy majd egykor minen szeretetben oldodjon föl. A világot szeretetből teremtettem, szeretetből száltam le a földre, a szeretet az első alapkő, amely isteni tanításomat megalapozza és nem lehet soha legyőzni.

A Második Pecsét vörös lovat hoz ki a könyvből - a bölcsesség szimbólumát. Vagy emberien szólva értelmet, a megítélő képességet, amely mindent kritikusan mérlegel. Az anyagi lét értékét összehasonlítja az isteni- mennyei tanítás értékével és felfedi a különbséget. Ezért az eredmény nem béke, hanem vita, amikor az emberi szenvedélyek konfliktusba kerülnek a szellemi, a lelki ember eszméivel. Ezáltal mindkét oldalon fanatikus felfogás keletkezik - vallásháborúk az anyagi világban, és lelkiismereti küzdelem az emberi bensőben. Szükséges következménye ez annak a helyzetnek, hogy két extrém dolog áll egymással szemben. 

A harmadik kilépő ló fekete - és lovasánál egy mérleg van. Eza szilárd és igazságos akarat, amely elhatározza, a végcélt minden akadályon keresztül zavartalanul követi. Ez az akarat azonos az igazságossággal, amely leméri a tetteket - és  általa a jó tettek önmagukat jutalmazzák, és a rosszak önmagukat büntetik. Az igazságosságnak kellene mindenütt kormányozni - a hit dolgában éppúgy, mint szociális területen. Én - Krisztus az embereket megtanítottam, hogy meglévő tanításokatjobban megértsék. Szeretetre és bölcsességre tanítottam őket- amely a szeretetet  a helyes mértékre "utasítja". Toleranciát és igazságot tanítottam mindenkivel szemben. Így ez a három pecsét arravaló kulcs, hogyan terjesszék a tanításomat, ha az emberi nem nemesedését akarják elérni. 

A negyedik pecsét egy fakó lovat mutat - illetve a szine meghatározhatatlan. Nem hideg és nem meleg - vagy ahogyan a képszerű megnevezés szól: a halál. Mert a halál nem jelöli valaminek a végét, hanem az átalakulását. Ennek alapján a választott út szine is a ló szinének a megfelelője. Mert a tanítás általi átalakulásnál lehet fölfelé és lefelé is lépni. Fölfelé - ha tanításom elfogadásával szellemivé válik - és lefelé, amikor a legnemesebb tulajdonságok, amelyeket mint Teremtő helyeztem az emberi szivekbe - elállatiasodásához vezet. Ez az a Pecsét a  rend megfelelője azaz, minden teremtett dolog törvényszerű menete.  

Az út természetszerűen vezet az ötödik Pecsét magyarázatához, ahol az az áldozathozatal van képszerűen ábrázolva,hogy az emberek szenvedélye alatt- tanításom iránti szeretetből a  testi lét esik áldozatul. Annak a győzelemnek a jelzése ez, amelyben mindenki részesedik, aki a szelleminek áldozatául hozza és átadja a legnagyobbat amivel a földön bír- az anyagi testét. A mérlegnél az igazságosság, itt a legnagyobb öröm és jutalom kap megfelelő ábrázolást. Ezt azok kapják, akik küzdelem közepette magasra tartva hordozzák és védeni tudják Istenük zászlaját és tanítását. 

A hatodik Pecsét  az egész Föld forradalmát mutatja. Azaz, ennek megfelelően - a szellemi felemelkedés utáni ösztön meg akar változtatni minden szociális viszonyt. A buzgó sietség , hogy elérjen valamit - az ellenfélben is hasonló sietséget vált ki. Külsőben és bensőben egyaránt háború és pusztulás van - hatalmasok indulnak gyenge népek ellen, és ha jogaikat nagyon megrövidítik - a népek a htatalmasok ellen mennek. Így a szeretet, a béke és tűrés vallása saját fennmaradása  küzdelmében csak az ellentétet hívhatja életre, és ezek a hatalmak addig vitatkoznak - mígnem a szellemi győz. A Hatodik Pecsét tehát a türelem megfelelője, ami nem jelent mást, mint: minden ellenkezés fölösleges! Ahol Isten érvénesíteni akarja isteni jogát - még a köveknek is engedniük kell - mert minden dicsőség és jog az ÖVÉ!  

És lám - a pecséttel megjelöltek azok, akik legyőzték önmagukat és boldogságban részesülnek. Ők azok, akikről egyszer azt mondtam: "Akik hisznek szavaimnak és szerinte cselekszenek - a túlvilágon olyan boldogságban részesülnek amilyet még szem nem látott és fül nem halott..."  A fehér ruha viselése is ezt jelzi már, mert ártatlanságot jelent. A megjelöltek minden szenvedését, minden szomorúságért jutalmat kapnak, amiket értem és vallásomért viseltek. Fokról- fokra így teljesedik ki az egész kép, amelyben a szeretet első szavától benne van  az összes vallásháború, üldözés, fanatikus papi áldozat, és bizonyos időszakok világos ábrázolásával - benne van tanításom egész története. 

A hetedik Pecsét feltörése - vagy az egész fejlődési folyamat vége - ahol minden csapás és ijedelem ellenére mégis csak az írgalom gyakrolja a végső tevékenységet.  Ez a hét harsona - szóban  és az ezt követő csapásokban van ábrázolva - amelyek már csak tisztítószerek, hogy az embereket visszavezessék  ahhoz, ami a legjobb nekik. A hét harsona szó sok megfelelőséget mutat azokal a szellemi - erkölcsi változásokkal, amelyek akkor zajlanak az emberi kedélyvilágban, amikor a kételkedés kétélű kardja belenyúl és a hitetlenség bizalmatlansága suhogtatja ostorát. 

Képileg nézve a füstölőszer /áldozathozatal/  a szeretet oltárán az önző emberiségnek csapást jelent. Amikor képileg minden elszárad az általában az emberi szív elzáródása minden nemes tulajdonság elöl, - nem akar vallásról tudni, amely áldozathozatalt követel és földi szenvedélyeit akarja megfegyelmezni. 

Ahogyan képileg a tűz elpusztít mindent, úgy pusztítanak el minden jót az önző szenvedélyek. Hit dolgában üldözés lép a tolerancia helyére, és vérrel akarják eltíltani azt, ami szellemi természetű és ezért eltílthatatlan. Így volt ez a kereszténység első idejében  a rómaiak alatt, ahol a pogány papoknak iszonyattal tetézett fanatikus vallási szokásaik voltak, amelyekkel  a vallási beavatás pecsétjét nyomták az illetőre.  Ami kezdetben csak egyesekkel történt, azt később kiterjesztették a nagy tömegre. Minél jobban nőtt a hívők száma, annál több üldözést indítottak ellenük. Minél nagyobb a tiszta tanítás iránti buzgalom - annál nagyobb a mártírhalál áldozatainak száma. A Római Birodalom széthullása után aztán úgy alakult a dolog, hogy két püspök ült a trónon: az egyik Bizáncban, a másik Rómában. Soha nem voltak egységben egymással, és ezt a diszharmóniát saját előnyük tartották fönn. Ahogyan edig a pogányoknál keresztényüldözés volt - most a pápák üldözték tömegesen azokat, akik nem hitték el azt, amit ők igaznak gondoltak, vagy éppen jónak tartottak arra, hogy pillanatnyilag helyesnek nyilvánítsák. 

A Római Birodalom megosztásától kezdve- amikor később a Pápák uralkodtak - elkezdődtek a vallásháborúk, a zsinatok viszálykodásai, az egyházi inkvizició üldözései, a királyok szolgaságba vetése a pápák által, és végül a keresztes háborúk. - Utánna majdnem minden országban a reformációs fáradozások és annak véres következményei. Az emberi fajok keveredései által ekkor léptek fel és fejlődtek ki a különféle betegségek, mint pl. a pestis. Mindez a harsona szóval és a harag csészéinek kiömlésével kap képszerű ábrázolást. Ugyanennek a megfelelője " Az asszony küzdelme a sárkánnyal": az emberi szenvedélyek és a világi érdekek küzdelmének képe, amit a szellemi haladásért és a szeretet tanáért folytat. Továbbá a szülés gyötrelmei, hogy az egyszer megkezdett művet véghez vigye. Majd a heves harc képe, amit a gonosz mindenki ellen megindít, aki a szellemi felé fordul.  

János látomásainak ezek a képei nem fejenek ki mást, mint azt a heves ellenállást, amelyet tanításom idézett elő: azonkívül a jó  és a rossz közötti természetes menetet, amelyben  végül a jó győz, -  Ne ütközzetek meg a képeken. Annak a kornak a felfogása és írásmódja ez. Sok évszázadon át másképpen nem lehetett hatni az emberekre, mert kevés szeretetet ismertek és legföljebb csak félelem távozott el belőlük. Ha akkor én - mint a szeretet Istene, a fejlődés egész menetét a ma használatos beszéddel  íratom le - szavaim a semmibe vesztek volna, és senki sem törődött volna szellemi értelmével. 

A skorpiók, a sárkány a 7 fejjel, 10 szarvval és arany koronával - tanításom sokféle magyarázatát jelzik. Ezeket világi hatalmak támogatták és az embereket bizonyos vallási dogmák és ceremóniák átvételére kényszerítették. Sok vallási szekta keletkezett ezekből.  

A képek megmutatják a történelemből ismert egyházi uralmat és annak eszközeit,  amelyekkel hatalomhoz jutottak - azonkívül hogy hogyan esett a Római Egyház fanatizmusának és inkviziciójának áldozatául az emberek tömege.  A későbbi eseményeket - hogy lassan - lassan elcsöndesül a vallásos hangulat, és látszólag az anyagi viszi el a győzelmet - hogy jobban keresik az aranyat és ezüstöt, mint a szellem gazdagságát- ezeket a következő fejezetekben olvashatjátok. A gonosz győztesen halad a vallásos kultusz kabátja alatt - majd előretörnek a tudományok és lecsökken a hit. Egyáltalán elmerül minden vallsos, mert átmegy a  materializmusba. 

Tehát ezekben a képekben a Római Egyház bukása kap előjelzést - nem mintha én dobnám  el magamtól - hanem hogyan adta önmagának ezt a végződést, és saját művei alapján kell megkapnia jutalmát.

A megölt próféták a korai idők mártírjaira utalnak - amikor jópár Isten iránt lelkesülő férfinak kellett mágjára lépni Nem hagytam ki egy századot sem, hogy ne küldtem volna prófétai ébresztőket - nhogy az egész emberiség szellemi alvásba ringassa magát. 

A harag csészéi és hatásuk háborúkat és járványokat jelentenek - amelyket az emberiség maga hozott létre, részben természetellenes életével, részben magakészítette borzalmakkal. Még most is észrevehatitek, hogyan hozza létre az egoizmus, a materializmus és a zabolátlan szenvedélyek kiélése egyedien is és általánosan is a szerencsétlenségek minden formáját. Szerencsétlenségek a tengeren és szárazföldön - szerencsétlenségek, amelyeket az emberek a saját talajukon való rossz gazdálkodással hoznak létre. Öngyilkosságok és gyilkosságok minden formája tobzódik. Mindez a vallásos érzés hiánya, a túlvilágba vetett hit hiányának a következménye. 

Fogjátok egybe mindezt és írjátok le kelet képszerű beszédével - ahogy egykor János apostol tette. De a hét haragcsészéhez még másokat is hozzátehetnétek, és azok is épp ilyen borzalmas állapotokat idéznének.  

Tanításom átment minden fázison, amire az emberi kedélyvilág képes- a legtisztább pietától a legnyersebb hitetlenségig és minden adományom üldözéséig, amiket adtam. Prancsaim szigorú követelésétől, legpedánsabb magyarázatától kezdve- az egész legteljesebb elvetéséig. A látható és láthatatlanban predikáló ezerhangú szellemit láthatjátok képeekben magatok előtt. Figyelmeztető megszólítás, és harsonaszó formájában kaptátok, és mert a szót nem követtétek, valamilyen tett, vagy büntetés követte. A harag csészéje  és azok kiöntése- az erkölcsileg és fizikailag nem természetesnek - a gonosznak a szimbóluma - amely  önmaga bünteti önmagát. Lásatok tisztán mindent magatok előtt, - hogyan akar hét tulajdonságom fokról- fokra a jóra ösztönözni - és az ember szabad természtehogyan áll ellen, hogyan követi a tévedés a tévedést és hiba a hibákat. De hiábavaló minden fáradozás, hogy szavaimat kiverjék az emberek fejéből és még a legroszabb is hogyan vezet majd a legjobbra, mert annak így kell lennie. 

A Sárkány hosszú évekig tartó harca az éggel - az Asszony üldüzése Fiával, Krisztussal, a Béke szerzőjével - mindez világosan itt van a szemetek előtt. Ezek alapján belátjátok,- végül döntésnek kell születnie, amely meghatározza, hogy hosszú ide-oda hullámzásban ki a győztes és ki a legyőzött! 

Ennek az időnek néztek elébe.. Az Ezeréves Birodalomba képebemutatja a szellemi élet békéjét - amelybenazok részesülnek, akk nem az állat, hanem Isten jegyével vannak megjelölve.   Földre jövetelem előtt is volt már egfajta enyhe szellemi harc a szellemi és az anyagi világ között. Ennek a szétválaszttó folyamatnak  távozásom után végső eredményre kellett jutnia. Ezért erre a több mint ezeréves küdelemre is el kell jutnia a béke korszakának. Az emberek lassan újra  emberré kezdenek válni, olyanná, amilyennek teremtettem, és amilyennek akarom őket, ha gyermekeim akarnak lenni.

Ez a jóvátevés ideje lesz - amikor a szellemi legyőzi az anyagot - amikor az ember két világ lakója lesz, én éppoly otthonosan érzi magát az egyikben, mint a másikban. Végre megértik a szavaimat. és egykori újrajövetelemet a földre az isteni elhivatottság egész fényével értékelik és szeretettel követik. Az az idő lesz az, amikor a Sárkány leverve fogságban van - és Mózes 10 és az én két parancsolatom teljes megértésre talál. A béke és a nyugalom eme iejében a  szellemvilág is cselekvően részt vesz, hogy a  visszamaradottak az élő emberi példán felmelegedve könyebbben előre jussanak, mint ahogyan eddig lehetett. 

A Jelenések könyvében az  "Az  Ezeréves Birodalom" atz " Új Jeruzsálem címszó alatt van leírva. Egykor Jeruzsálem Templomában őrizték a Szövetség ládát. Ott örök  tűz égett és csak a zsoltárok, és az áldozati asztalon a füstáldozat jelentette a legtisztább istentiszteletet -  IEUDA SZÁMÁRA. Ez a Jeruzsálem száll le újra földtekre,amelyet saját papjai tettek tiszttalanná és és megszentségtelenítették, mert az ott mint ember elszenvedett halálom által - áldás helyett átkot vett magára. Ez a Jeruzsálem, amelynek pusztulását a próféták megjövendölték, és én megerősítettem - szellemben újra leszáll földetekre. Úgy jön, mint első idejének fényében - mindenkinek békét és nyugalmat hozva, akik hisznek annak, aki egykor ebben a városban predikált, itt keresztre feszítették, - de újból feltámadt. Ez a város a Teremtőnek teremtményeivel való első közösség szimbóluma - mint a béke pálmája száll alá mindenki számára, akik küzdelmek és szenvedések után kiharcolták maguknak az istengyermekséget.

  gy nagy jel tünt fel az Égen: egy Asszony, Ruhája mint a Nap, lába alatt a Hold, és fején 12 csillagból való aranykorona. És állapotos volt gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. És egy gyermeket szült, egy fiút, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. És gyermekét elragadják Isten trónjához.

Vajon ki lehet az " Asszony" aki az Égen a napba öltözve megjelenik? - Az " asszony" egy nemző - erő nélküli nemes ember képe, aki azonban nemzésre képes és fogékony. Ezek szerint ez az asszony egy tökéletes  emberi mérték, és sem nem torzkép, sem nem méretnélküli. 

Teljesen ehhez hasonló a tanításom is, amely biztosan megjelenik a legtökéletesebb mennyben - mert bennem van és belőlem indul és az asszonyhoz hasonlóan, az ember tökéletes szellemi mérete.  Önmaga számára nem nemzőképes a szeretet minden javainak felvételére - mint a belőlem való szellemi élet, a mennyei szeretet és az abból származó emberi  "gyermek" - amivel tanításom által az emberek szivét megtermékenyítem.  

Mint égi, tökéletes asszonyról -  természetesen az én tiszta tanításomról van szó - tehát nem tévtanításról, és nem majomasszonyról. Hogy ez a a  tökéletes asszony - vagyis az én tanításom fel van ruházva a Nappal, vagyis  az én világosságom minden világosságával - az ezek alapján már egészen természetes. Mivel ez a tökéletes mennyei asszony, vagyis az én tiszta tanításom, csak a belőlem való égi szeretet felvételére képes, azért a Holdat, mint a az álhatatlan ön és világszeretet szinbólumát lábbal tiporja - mint az ő égi lényével teljesen ellentétes polaritást. Azonkívül 12 " csillaggal" van díszítve, vagyis Mózes tízparancsolatával, tetején a két keresztényi szeretet  - parancsolattal. És nem a 12 apostollal, épúgy nem Izrael 12 törzsével - hanem mint mondtam, díszítve van az örökélet mind a tizenkét parancsolatával. 

Az asszony - azaz  a belőlem való és  cselekvésre indító tanítástól lesz terhes az ember - vagy máris terhes.

Mivel?  Még soha nem halottatok újjászületésről ?  Nem áll e az Írásban: " Aki nem születik újjá szellemből, az nem mehet be Isten Országába". Lássátok: a tiszta Isten - szeretet ez a gyermek, amivel az asszony terhes,-  amely nagy fájdalmakat hoz létre a külső emberben a sokféle önlegyőzés miatt. Míg aztán az ember szellemében ez az égi szeretet önmaga által, dicsőségesen újjá nem születik az örök életre. 

Természetesen nem úgy kell elképzelnetek, hogy a csupasz tanítás már terhes, mint az említett asszony. Csak az eleven, a cselekvésben megmutatkozó tanítás, amelyet az ember hitébe bépít- az lesz a jelzett állapotos  asszony, amelyből mint egy gyermek megszületik az istenszeretet - és ez az, hogy újraszületik az örökéletre.

A gyermek pedig fiú! - Mert ebben a szeretetben a teremtő nemző- erő úgy van benne, ahogyan egy férfiben és nem az asszonyban.

És kell, hogy így legyen. Ez a gyermek - vagyis az én tanításomból született Istenszeretet / azaz/ isteni szeretet/ az ember szellemében majd vasjogarral, azaz hajlíthatatlan isteni erővel megzabolázza az összes népet- vagyis a világ minden követelését és érzéki szenvedélyét.  Ezáltal belőlem kiindulva, minden hajlamával hozzám ragadja az ember szellemét - és az örökre boldogságot meríthet trónomnál, azaz - örökké a belőlem való bölcsességből! 

Látjátok - ez az igazán könnyen érthető értelmezése ezeknek a verseknek. Tehát minden ebben az egyedül igaz világosságban kell szemlélni és megérteni. Prófétai módon kapta és jegyezte Ján. Ev, 14/21 ígérete alapján: Johannes Widmann 

 

 

Ján. Ev. 14/21 : Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem, aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S  én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

Vallástól nem akarnak senkit sem eltéríteni, sem valamiféle vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka. Hogy a Ján. Ev.14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

 

Jézus Atya tanítása 

 

Buzgón imádkozzatok hozzám, mert  ahogyan hozzám imádkoztok, úgy és annyira támogatlak benneteket. Gyakran nyomorultnak érzitek magatokat, Istentől és az embertől  elhagyatottnak.  Ebben az állapotban  magatokra akartok maradni, és már nem akartok földi kötöttségeket. Mondom nektek, az ilyen állapot a kevés ima következménye. Ha őszintén imádkoznátok, nem lenne lenne ennyire hatalmas rajtatok ez a rossz. Gyakran kérdezitek: miért vagyok olyan türelemetlen, annyira gyönge és tehetetlenen? Nincs lehetőség, hogy megszabaduljak tőle? 

Mondom nektek: IMÁDKOZZATOK!  Fordítsátok felém  szíveteket, ürítsétek ki előttem, és szabaduljatok meg a rossz szellemek körforgásától, amely a világot uralja. Gyakran mondjátok: ki teszi bennem amit én nem akarok, ki dolgozik bennem  azon amitől undorodom - és mégsemtudok másként tenni? 

Mondom nektek: keveset imádkoztok. Szivetek tartlama olyan barlanghoz hasonlít, ahol vadállatok tanyáznak, és ezek rendetlenséget tartanak. Szívetek tartalmát imában fordítsátok felém. Szeretetben és hitben adjátok át nekem - és megszabadultok a rátok nehezedő erőktől, amelyek szolgaságba vittek! 

Ne higgyétek, hogy a külső és belső bajoktól a sok tudás megszabadít! Nem! Itt csak az ima segít, amikor sziveteket és szereteteteket felém fordítjátok, és a szeretet izzásával kiáltotok hozzám!

Mondom nektek: amit szeretetetek kér, amivel hozzám fordul - azt örök rendem szerint megkapja. Ki akar játok tépni magatokat a világ bilincseiből? Szabaddá akartok válni az erőktől, amelyek megkötve tartanak?  Ne mondjatok hosszú imákat a világi emberekhez hasonlóan- nem, szivetekkel merüljetek el bennem, amennyiben alázatosan meghajlik, és kegyelmemet kéri. Én megerősítelek, hogy helyesen tudjatok imádkozni, és ezáltal csodálatos segítséget kaptok . Sok és nehéz probléma jön még rátok, akkor tanácsaimat jól tudjátok használni. Ti szivetekben most azt kéritek, tanítsalak meg egy imára, ami bemutatja a helyes imát.

Halljátok:

Aki imádkozni akar, az szakítsa  el magát minden világi dolgától. Ismerje fel  önmagát szellemi lénynek, aki engem hordoz önmagában - a szeretet, és igazság szellemét. Ezzel olyan alapot teremthettek, amely az imát elevenné, üvösséghozóvá teszi. 

Így imádkozzatok:

Jézus- Atyám, mint a te gyermeked vagyok előtted, alázatos és szerető szívvel. Nézz rám gyengeségemben, segíts ki  szükségemből. Egyedül te tudsz segíteni, te segítesz valóságosan, mert te vagy minden szeretet és írgalom forrása! 

Kedves gyermekeim, ha ezeket a szavakat szellemben átélitek - elértek engem. Csodálatos segítséggel válaszolok rá.   Amen.

IMÁDKOZZATOK - ÉS ELTŰNIK A SZÜKSÉG   

 

391815_159043307530096_126462364121524_184803_1033407431_n--2-.jpg feherhaz-es-vatikan--1-.jpgapocalypse-2012--1-.jpgcanstock2227051.jpgbridge_to_salvation.jpgbrothers-in-arms-3-art-of-war.jpgend-of-world-2012.jpgfire2.jpgimage7--5-.gifimage7--2-.giffourhorseman2--2-.jpgmennyeivros.jpgmennyei-varos_2_thumb-1-.jpg

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

a hit

(a biblia tanitása, 2011.06.28 14:56)

hit gyakorlásai az ige tanitásai

 

 


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Október / 2019 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 52330
Hónap: 1769
Nap: 49